Obchodní podmínky

1. Pojmy

Pro účely těchto Všeobecných podmínek se rozumí pojmem:
Prodávající resp. Dodavatel –  firma Michal Šimek s.r.o., se sídlem K Radotínu 492, 156 00, Praha 5 – Lipence, IČO 26500248, DIČ CZ26500248.
Kupující resp. Odběratel – Podnikatel nebo Spotřebitel
Podnikatel – osoba ve smyslu § 2 obchodního zákoníku
Spotřebitel – fyzická osoba, která nenakupuje Zboží  v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti
Smluvní strany resp. Strany – Prodávající resp. Dodavatel a Kupující resp. Odběratel
Zboží – věci movité, které jsou předmětem prodeje dle těchto Všeobecných obchodních podmínek
Smlouva –kupní smlouva nebo rámcová kupní smlouva v písemné formě nebo písemné potvrzení písemné objednávky
Kupní cena – cena Zboží sjednaná dohodou Smluvních stran.

2. Úvodní ustanovení

2.1.
Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují veškeré vztahy při dodávkách Zboží Prodávajícího Kupujícímu.

2.2.
Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou závazné pro Prodávajícího a Kupujícího a jsou nedílnou součástí Smlouvy. Podpisem Smlouvy se bude řídit vzájemný závazkový vztah těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

2.3.
Jednotlivá ustanovení Všeobecných obchodních podmínek lze změnit nebo vyloučit ve Smlouvě.

2.4.
Tyto všeobecné obchodní podmínky se použijí vždy, pokud Smlouva nebo jiné písemné ujednání mezi Stranami neobsahuje úpravu jinou. Odchylná písemná ujednání Smluvních stran mají přednost před ustanovením těchto Všeobecných obchodních podmínek.

3. Rozhodné právo a právní režim

3.1.
Smluvní vztahy mezi Stranami se řídí právním řádem České republiky.

3.2.
Uzavřením Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím akceptují Smluvní strany, že jejich vzájemný závazkový vztah se bude v souladu s ustanovením § 262 odst. 1 obchodního zákoníku řídit režimem obchodního zákoníku.

3.3.
V případě, kdy Kupující je nesporně Spotřebitelem, bude se vzájemný závazkový Vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím – Spotřebitelem řídit občanským zákoníkem a ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek, která jsou v rozporu s ochranou práv Spotřebitele stanovenou příslušnými právními předpisy se nepoužijí.

4. Kupní smlouva

4.1.
Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu Zboží a Kupující se zavazuje zaplatit Kupní cenu.

4.2.
K uzavření kupní smlouvy dochází i převzetím Zboží Kupujícím a potvrzením dodacího dokladu provozovnou nebo pověřenou osobou Kupujícího.

4.3.
V individuálních případech je uzavírána mezi Prodávajícím a Kupujícím Rámcová kupní smlouva specifikující zvláštní podmínky obchodního vztahu. K uzavření konkrétní dílčí kupní smlouvy pak dochází podle předchozího odstavce.

5. Objednávky

5.1.
Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu Zboží a Kupující se zavazuje zaplatit Kupní cenu.

5.2.
K uzavření kupní smlouvy dochází i převzetím Zboží Kupujícím a potvrzením dodacího dokladu provozovnou nebo pověřenou osobou Kupujícího.

5.3.
V individuálních případech je uzavírána mezi Prodávajícím a Kupujícím Rámcová kupní smlouva specifikující zvláštní podmínky obchodního vztahu. K uzavření konkrétní dílčí kupní smlouvy pak dochází podle předchozího odstavce.

6. Dodání Zboží

6.1.
Dodací doklad (prodejka nebo dodací list) obsahuje specifikaci druhu Zboží, dodaného množství, kupních cen ze jednotku množství a cenu celkem za položku Zboží a za celou dodávku.

6.2.
Při převzetí zboží pověřenou osobou Kupujícího mimo provozovnu Kupujícího se má za to, že k uzavření kupní smlouvy došlo předáním Zboží smluvnímu dopravci Kupujícího, popřípadě osobě, která potvrdí převzetí Zboží svým podpisem spolu s razítkem Kupujícího.

7. Cenové podmínky

7.1.
Kupní cena Zboží se řídí prodejním ceníkem Prodávajícího ve výši platné v okamžiku uzavření kupní, resp.konkrétní dílčí kupní smlouvy, pokud není Rámcovou kupní smlouvou stanoveno jinak. Kupní ceny jsou smluvními cenami.

7.2.
Stanovení Kupní ceny za Zboží se řídí základní cenovou stupnicí c01. V návaznosti na obrat odebíraného Zboží, rozsah odebíraného sortimentu, dobrou platební morálku, případně další kriteria mohou být sjednány další ceníkové nebo individuální cenové stupnice. Mohou být rovněž poskytnuty slevy a bonusy z hodnoty dodávek Zboží.

8. Fakturace

8.1.
Datum splatnosti faktury je 14 kalendářních dnů ode dne vystavení faktury, není-li sjednáno jinak.

8.2.
Faktura musí být Kupujícímu předána nebo doručena buď osobou pověřenou Prodávajícím na místo provozovny, emailem, nebo poštou na adresu Kupujícího. Pokud je faktura zasílána jako obyčejná nedoporučená zásilka, považuje se za den doručení 14. pracovní den, ode dne poslední fakturované dodávky Zboží, pokud do této lhůty Kupující neoznámí Prodávajícímu, že k této dodávce Zboží příslušnou fakturu neobdržel.

8.3.
Kupující je povinen uhradit celkovou částku faktury ve lhůtě splatnosti faktury, tak, aby nejpozději v den splatnosti faktury byly finanční prostředky již připsány na účtu Prodávajícího.

8.4.
Kupující je povinen každou platbu identifikovat variabilním symbolem, uvedeným na faktuře. Platba bez uvedení variabilního symbolu nebo s nesprávným variabilním symbolem, tj. neidentifikovatelná platba se považuje za nezaplacenou se všemi důsledky z toho vyplývajícími.

8.5.
Pokud Kupující neuhradí kteroukoli fakturu Prodávajícího ve lhůtě splatnosti, nebo Není Prodávající v prodlení s kteroukoli dodávkou zboží kupujícímu.

9. Vratné obaly

9.1.
V případech, kdy je Zboží dodáváno ve vratných zálohovaných obalech, je kupujícímu účtována vratná záloha.

9.2.
Záloha za vrácené obaly je Kupujícímu odečtena od ceny další dodávky.

9.3.
Kupující je povinen tyto obaly vrátit zpět Prodávajícímu nejdéle do 30 kalendářních dnů ode dne dodání Zboží. Pokud nedojde k vrácení zálohovaných obalů, má se za to, že Kupující od Prodávajícího tyto obaly koupil.

10. Sankce

10.1.
Pro případ prodlení Kupujícího s úhradou Kupní ceny nebo její části se stanoví dohodou Stran povinnost Kupujícího uhradit Prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % denně z dlužné částky, počínaje dnem následujícím po dni splatnosti.

10.2.
Základem pro výpočet úroků z prodlení je Kupní cena včetně DPH.

10.3.
Prodlení kupujícího s úhradou Kupní ceny nebo její části nebo zálohy na Kupní Cenu delší než 7 kalendářních dnů se považuje za podstatné porušení Smlouvy a Prodávající je oprávněn odstoupit od Smlouvy.

10.4.
Prodávající je bez ohledu na jiné určení Kupujícím, oprávněn ne však povinen, zaúčtovat platby Kupujícího nejdříve na příslušenství pohledávky, případné nároky Prodávajícího z náhrad škod, a poté na jednotlivé pohledávky v pořadí dle jejich Splatnosti. O tomto způsobu je povinen Prodávající Kupujícího informovat.

11. Reklamační podmínky

11.1.
Reklamaci na dodané Zboží je nutno uplatnit u Prodávajícího nejpozději do 24 hodin od předání Zboží. Pokud Kupující do této lhůty reklamaci dodaného Zboží neoznámí, nebude Kupujícímu reklamace uznána.

11.2.
U Zboží vyžadujícího zvláštní technologický postup pro jeho skladování a prodej (např. dodržení minimálních či maximálních teplot) je Prodávající oprávněn kontrolovat u Kupujícího dodržení těchto postupů a v případě sporu je povinen Prodávající toto Kupujícímu prokázat.

11.3.
Uznané reklamace jsou ze strany Prodávajícího řešeny výměnou zboží bez vad, popřípadě vystavením opravného daňového dokladu.

12. Doručování

12.1.
Zasílání písemností mezi Stranami se řídí následujícími zásadami:

12.1.1.
Kupující zasílá písemnosti Prodávajícímu na adresu: Michal Šimek s.r.o., K Radotínu 492, 156 00 Praha 5 – Lipence

12.1.2.
Prodávající zasílá písemnosti Kupujícímu na adresu uvedenou v rámcové kupní smlouvě, kupní smlouvě nebo Objednávce Kupujícího a nebo na jinou adresu, kterou mu Kupující sdělil.

12.2.
Jsou-li písemnosti Kupujícímu zasílány doporučeně, považuje se za den doručení:

12.2.1.
třetí den po odeslání zásilky, není-li prokázáno jinak

12.2.2.
den odmítnutí převzetí zásilky Kupujícím

12.2.3.
poslední den úložní lhůty, nevyzvedne-li si Kupující zásilku i přes oznámení poštovního úřadu, i když se Kupující o uložení nedozvěděl

12.2.4.
den, kdy Prodávající byl vyrozuměn  o tom, že se zásilku Kupujícímu nepodařilo doručit proto, že se na své adrese určené k doručování písemností nezdržuje a z tohoto důvodu byla zásilka poštou vrácena.

13. Závěrečná ujednání

13.1.
Prodávající je oprávněn kdykoli zrušit, změnit nebo upravit tyto Všeobecné Obchodní podmínky.

13.2.
Právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím ze Smlouvy se vždy řídí Všeobecnými obchodními podmínkami, účinnými v době jejího uzavření.

13.3.
Příslušné části Všeobecných obchodních podmínek platí až do doby úplného vypořádání práv a závazků mezi Prodávajícím a Kupujícím.

13.4.
V případě, že některé ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek nebo písemné Smlouvy se stane neplatným, neúčinným nebo neproveditelným, nebude tímto v ostatním dotčena platnost, účinnost a proveditelnost těchto Všeobecných obchodních podmínek.

13.5.
Kupující svým podpisem Všeobecných obchodních podmínek a /nebo Smlouvy stvrzuje, že s Všeobecnými obchodními podmínkami souhlasí, že jsou jasné, srozumitelné a určité.

13.6.
Kupující, který má s Prodávajícím uzavřenou Smlouvu je povinen oznámit Prodávajícímu písemně změnu svých identifikačních údajů, které jsou nezbytnou součástí smlouvy spolu s nejbližší následující Objednávkou, nejpozději však do 10 kalendářních dnů ode dne účinnosti takové změny. Jedná se zejména o změnu jména a příjmení, nebo obchodního jména/názvu, právní formy, sídla/místa podnikání nebo bydliště, IČ, DIČ, změnu jednajících osob, telefonních čísel. V případě nesplnění této povinnosti nese Kupující odpovědnost za případnou Škodu vzniklou nesplněním této povinnosti Kupujícího.

14. Platnost a účinnost

14.1.
Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.října 2012. Smluvní vztahy vzniklé před nabytím účinnosti těchto Všeobecných obchodních podmínek zůstávají v platnosti a řídí se obchodními podmínkami platnými v době jejich vzniku.